Přístupnost

Základní myšlenkou přístupného webu je bezbariérovost. To znamená umožnit handi­capovaným uživatelům (uživatelům Internetu) používat webové stránky alespoň na takové úrovni, aby na nich mohli využívat zpřístupňované a poskytované služby a informace. Orientace na takovémto webu musí být snadná a lehce pochopitelná. Přístupné stránky lze také používat na alternativních zařízeních bez klasického monitoru (tablet, mobil, PDA, atd.).

Často se lze setkat s mylnou domněnkou o přístupnosti plynoucí z nedostatečné informovanosti. Lidé si často myslí, že přístupnost se týká pouze zdravotně postižených uživatelů. Hendikepovaným uživatelem Internetu se však rozumí takový uživatel, u kterého lze důvodně předpokládat, že mu nevhodně vytvořená webová stránka bude činit problémy při použití. Tyto problémy není schopen jednoduše obejít. Hendikep se vztahuje pouze na použitelnost webových stránek. Hendikepovaným uživatelem se tak bude nazývat i člověk, který v běžném životě žádný zdravotní hendikep nemá. (Špinar, 2010)

  • Všichni uživatelé Internetu nejsou stejní. Všichni stejně nevidí, stejně neslyší, nemluví stejným jazykem, nemají stejnou schopnost používat horní končetiny, nemají stejné hardwarové vybavení, znalosti a zkušenosti používat Internet apod.
  • Každý takto „specifický“ uživatel má většinou i „specifické“ potřeby, které není schopen překročit či obejít.

Každé firemní webové stránky by měly být přístupné. Firma tak snadno nepřijde o potencionální zákazníky, o které by mohla přijít v případě nepřístupného webu, ale také dává jasně najevo svou společenskou zodpovědnost a pozitivní stanovisko k handicapovaným uživatelům. Proto je při vývoji webových stránek vhodné dodržet některou z metodik přístupnosti. (Špinar, 2010)

Předchozí kapitola: Validita a sémantika
Následující kapitola: Použitelnost

18.10.2012 - Petr Uhlíř